VN-INDEX

1,074.52

-29.74

-2.69%

HNX-INDEX

235.13

-6.99

-2.89%

UPCOM-INDEX

82.41

-1.38

-1.64%

VN30-INDEX

1,081.36

-36.02

-3.22%

HNX30-INDEX

392.21

-15.98

-3.92%TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX 1,074.52 -29.74 -2.69%
HNX-INDEX 235.13 -6.99 -2.89%
UPCOM-INDEX 82.41 -1.38 -1.64%
VN30-INDEX 1,081.36 -36.02 -3.22%
HNX30-INDEX 392.21 -15.98 -3.92%