VN-INDEX

1,310.05

16.45

1.27%

HNX-INDEX

314.85

3.88

1.25%

UPCOM-INDEX

86.93

0.79

0.92%

VN30-INDEX

1,447.23

19.68

1.38%

HNX30-INDEX

503.85

9.54

1.93%Become Contributor

Đóng góp bài biết cho Góc chuyên gia


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX 1,310.05 16.45 1.27%
HNX-INDEX 314.85 3.88 1.25%
UPCOM-INDEX 86.93 0.79 0.92%
VN30-INDEX 1,447.23 19.68 1.38%
HNX30-INDEX 503.85 9.54 1.93%