PSW (HNX): Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ

17/08/2022

13.00

null (null%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 6,800,000

KL TB 20 phiên: 5,571

EPS cơ bản (1000đ): 0.683

P/B: 0.62

P/E: 19.05Opening soon!