PSW (HNX): Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ

06/10/2022

11.00

0.00 (0.00%)

K.L: 7,100

KLCP lưu hành: 6,800,000

KL TB 20 phiên: 5,571

EPS cơ bản (1000đ): 0.683

P/B: 0.53

P/E: 16.12Opening soon!