VIB (HOSE): VIBBank

26/01/2022

47.10

1.30 (2.84%)

K.L: 428,600

KLCP lưu hành: 58,018,600

KL TB 20 phiên: 1,690,545

EPS cơ bản (1000đ): 4.711

P/B: 4.47

P/E: 10.00Opening soon!