VDP (HOSE): Dược phẩm VIDIPHA

21/01/2022

37.90

0.60 (1.61%)

K.L: 1,040

KLCP lưu hành: 16,007,032

KL TB 20 phiên: 5,605

EPS cơ bản (1000đ): 3.693

P/B: 1.80

P/E: 10.26Opening soon!