VCF (HOSE): Vinacafé Biên Hòa

18/01/2022

250.00

null (null%)

K.L: 40

KLCP lưu hành: 2,993,910

KL TB 20 phiên: 535

EPS cơ bản (1000đ): 26.203

P/B: 10.86

P/E: 9.54Opening soon!