TR1 (UPCOM): Vận Tải 1 Traco

03/03/2021

16.50

1.00 (6.45%)

K.L: 900

KLCP lưu hành: 3,993,543

KL TB 20 phiên: 1,299

EPS cơ bản (1000đ): 1.815

P/B: 0.75

P/E: 9.09Opening soon!