SZL (HOSE): Sonadezi Long Thành

21/01/2022

62.80

1.00 (1.62%)

K.L: 1,480

KLCP lưu hành: 32,418,392

KL TB 20 phiên: 16,450

EPS cơ bản (1000đ): 5.516

P/B: 3.28

P/E: 11.39Opening soon!