SMT (HNX): SAMETEL

21/01/2022

14.50

0.20 (1.40%)

K.L: 59,000

KLCP lưu hành: 25,120,000

KL TB 20 phiên: 4,808

EPS cơ bản (1000đ): 1.065

P/B: -

P/E: 13.62Opening soon!