SMB (HOSE): Bia Sài Gòn - Miền Trung

18/01/2022

42.50

0.00 (0.00%)

K.L: 210

KLCP lưu hành: 10,000,000

KL TB 20 phiên: 3,065

EPS cơ bản (1000đ): 5.634

P/B: 3.29

P/E: 7.54Opening soon!