MBB (HOSE): MBBank

21/01/2022

31.80

1.60 (5.30%)

K.L: 5,093,610

KLCP lưu hành: 15,054,073

KL TB 20 phiên: 17,423,010

EPS cơ bản (1000đ): 3.635

P/B: 2.19

P/E: 8.75Opening soon!