LCS (HNX): Licogi 16.6

18/01/2022

4.80

null (null%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 7,200,000

KL TB 20 phiên: 40,806

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.11

P/E: -Opening soon!