KOS (HOSE): Công ty KOSY

21/01/2022

32.45

0.45 (1.41%)

K.L: 27,480

KLCP lưu hành: 200,000,000

KL TB 20 phiên: 258,890

EPS cơ bản (1000đ): 0.236

P/B: 2.85

P/E: 137.44Opening soon!