HUB (HOSE): Xây lắp Huế

18/01/2022

32.60

0.00 (0.00%)

K.L: 3,370

KLCP lưu hành: 1,000,000

KL TB 20 phiên: 6,230

EPS cơ bản (1000đ): 3.292

P/B: -

P/E: 9.90Opening soon!