HTL (HOSE): Ô tô Trường Long

21/01/2022

22.30

null (null%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 10,000,000

KL TB 20 phiên: 6,430

EPS cơ bản (1000đ): 2.659

P/B: 1.57

P/E: 8.39Opening soon!