HDB (HOSE): HDBank

18/01/2022

29.55

0.55 (1.90%)

K.L: 477,070

KLCP lưu hành: 38,704,650

KL TB 20 phiên: 2,811,155

EPS cơ bản (1000đ): 3.089

P/B: 1.84

P/E: 9.57Opening soon!