HCC (HNX): Bê tông Hòa Cầm

18/01/2022

12.00

-0.60 (-4.76%)

K.L: 1,000

KLCP lưu hành: 1,593,768,773

KL TB 20 phiên: 15,501

EPS cơ bản (1000đ): 0.029

P/B: 0.78

P/E: 419.38Opening soon!