GEX (HOSE): Thiết bị điện Việt Nam

18/01/2022

38.20

-2.85 (-6.94%)

K.L: 2,293,610

KLCP lưu hành: 6,000,000

KL TB 20 phiên: 9,535,155

EPS cơ bản (1000đ): 2.080

P/B: 3.14

P/E: 18.36Opening soon!