CSV (HOSE): Hóa chất Cơ bản miền Nam

21/01/2022

38.50

0.50 (1.32%)

K.L: 23,980

KLCP lưu hành: 44,200,000

KL TB 20 phiên: 642,415

EPS cơ bản (1000đ): 3.856

P/B: 1.74

P/E: 9.98Opening soon!