CRC (HOSE): Create Capital Việt Nam

18/01/2022

10.00

-0.55 (-5.21%)

K.L: 36,750

KLCP lưu hành: 15,000,000

KL TB 20 phiên: 255,125

EPS cơ bản (1000đ): 0.452

P/B: 0.83

P/E: 22.10



Opening soon!