CEE (HOSE): Xây dựng Hạ tầng CII

21/01/2022

16.70

null (null%)

K.L: 60

KLCP lưu hành: 39,500,000

KL TB 20 phiên: 1,825

EPS cơ bản (1000đ): 1.060

P/B: 1.52

P/E: 15.75Opening soon!