C32 (HOSE): CIC39

21/01/2022

31.10

-0.60 (-1.89%)

K.L: 32,820

KLCP lưu hành: 15,030,145

KL TB 20 phiên: 136,530

EPS cơ bản (1000đ): 4.765

P/B: 0.84

P/E: 6.53Opening soon!