BRC (HOSE): Cao su Bến Thành

26/01/2022

15.40

null (null%)

K.L: 60

KLCP lưu hành: 12,374,997

KL TB 20 phiên: 5,785

EPS cơ bản (1000đ): 1.789

P/B: 0.90

P/E: 8.61Opening soon!