VPB (HOSE): VPBank

29/05/2023

61.20

0.40 (0.66%)

K.L: 643,580

KLCP lưu hành: 14,096,486

KL TB 20 phiên: 9,937,485

EPS cơ bản (1000đ): 4.627

P/B: 2.23

P/E: 13.23Opening soon!