PPC (HOSE): Nhiệt điện Phả Lại

29/05/2023

24.15

1.55 (6.86%)

K.L: 177,710

KLCP lưu hành: 300,000,000

KL TB 20 phiên: 324,405

EPS cơ bản (1000đ): 3.153

P/B: 2.14

P/E: 7.66Opening soon!