POW (HOSE): Điện lực Dầu khí Việt Nam

29/05/2023

11.90

0.55 (4.85%)

K.L: 2,637,250

KLCP lưu hành: 3,000,000

KL TB 20 phiên: 10,124,245

EPS cơ bản (1000đ): 0.965

P/B: 0.78

P/E: 12.34Opening soon!