NDX (HNX): Phát triển Nhà Đà Nẵng

18/07/2022

8.10

0.10 (1.25%)

K.L: 3,500

KLCP lưu hành: 174,388,757

KL TB 20 phiên: 9,452

EPS cơ bản (1000đ): 0.753

P/B: 0.40

P/E: 10.76Opening soon!