MSB (HOSE): MSB Bank

29/05/2023

28.00

0.10 (0.36%)

K.L: 421,070

KLCP lưu hành: 26,840,000

KL TB 20 phiên: 8,461,650

EPS cơ bản (1000đ): 2.334

P/B: -

P/E: 12.00Opening soon!