EVS (HNX): Chứng khoán Everest

17/08/2022

24.00

0.20 (0.84%)

K.L: 10

KLCP lưu hành: 3,414,900

KL TB 20 phiên: 442,543

EPS cơ bản (1000đ): 2.383

P/B: 2.22

P/E: 10.07Opening soon!