CTB (HNX): Bơm Hải Dương

06/10/2022

19.50

null (null%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 13,680,000

KL TB 20 phiên: 1,140

EPS cơ bản (1000đ): 1.702

P/B: 1.17

P/E: 11.46Opening soon!