BIC (HOSE): Bảo hiểm BIDV

29/05/2023

27.90

1.80 (6.90%)

K.L: 50,610

KLCP lưu hành: 117,276,895

KL TB 20 phiên: 219,955

EPS cơ bản (1000đ): 2.559

P/B: 1.33

P/E: 10.90Opening soon!