VTB (HOSE): Viettronics Tân Bình

21/01/2022

12.30

null (null%)

K.L: 50

KLCP lưu hành: 17,081,791

KL TB 20 phiên: 4,605

EPS cơ bản (1000đ): 1.415

P/B: 1.35

P/E: 8.69Opening soon!