VSH (HOSE): Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

21/01/2022

27.80

null (null%)

K.L: 1,100

KLCP lưu hành: 5,000,000

KL TB 20 phiên: 124,265

EPS cơ bản (1000đ): 1.359

P/B: 1.76

P/E: 20.45Opening soon!