VPB (HOSE): VPBank

27/05/2022

31.10

0.05 (0.16%)

K.L: 1,055,870

KLCP lưu hành: 14,096,486

KL TB 20 phiên: 9,937,485

EPS cơ bản (1000đ): 4.627

P/B: 1.13

P/E: 6.72Opening soon!