VNL (HOSE): Logistics Vinalink

21/01/2022

24.00

0.25 (1.05%)

K.L: 810

KLCP lưu hành: 106,589,629

KL TB 20 phiên: 188,820

EPS cơ bản (1000đ): 3.210

P/B: 2.06

P/E: 7.48Opening soon!