VMD (HOSE): Y Dược phẩm Vimedimex

21/01/2022

27.35

-0.90 (-3.19%)

K.L: 1,890

KLCP lưu hành: 10,559,996

KL TB 20 phiên: 27,580

EPS cơ bản (1000đ): 2.311

P/B: 5.86

P/E: 11.83Opening soon!