VC7 (HNX): BGI Group

21/01/2022

21.30

1.90 (9.79%)

K.L: 329,000

KLCP lưu hành: 1,100,000

KL TB 20 phiên: 58,315

EPS cơ bản (1000đ): 0.318

P/B: -

P/E: 66.90Opening soon!