UIC (HOSE): PT Nhà & Đô Thị IDICO

26/01/2022

56.90

null (null%)

K.L: 30

KLCP lưu hành: 444,963,567

KL TB 20 phiên: 61,610

EPS cơ bản (1000đ): 8.840

P/B: 4.44

P/E: 6.44Opening soon!