TTB (HOSE): Tập đoàn Tiến Bộ

21/01/2022

11.80

0.70 (6.31%)

K.L: 450,730

KLCP lưu hành: 1,313,800

KL TB 20 phiên: 1,026,390

EPS cơ bản (1000đ): 0.231

P/B: 0.88

P/E: 51.00Opening soon!