TRA (HOSE): Traphaco

02/12/2021

95.00

2.00 (2.15%)

K.L: 2,370

KLCP lưu hành: 135,000,000

KL TB 20 phiên: 12,655

EPS cơ bản (1000đ): 5.033

P/B: 7.76

P/E: 18.87Opening soon!