TPC (HOSE): Nhựa Tân Đại Hưng

21/01/2022

10.15

null (null%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 3,032,354

KL TB 20 phiên: 4,720

EPS cơ bản (1000đ): 0.993

P/B: 0.87

P/E: 10.22Opening soon!