THG (HOSE): XD Tiền Giang

26/01/2022

75.60

0.60 (0.80%)

K.L: 1,190

KLCP lưu hành: 26,003,143

KL TB 20 phiên: 30,815

EPS cơ bản (1000đ): 12.229

P/B: 3.24

P/E: 6.18Opening soon!