TCO (HOSE): Vận tải Duyên Hải

21/01/2022

18.95

0.55 (2.99%)

K.L: 50,820

KLCP lưu hành: 53,759,837

KL TB 20 phiên: 573,755

EPS cơ bản (1000đ): 1.080

P/B: 1.54

P/E: 17.54Opening soon!