TCL (HOSE): Tan Cang Logistics

18/01/2022

39.60

-0.20 (-0.50%)

K.L: 23,320

KLCP lưu hành: 98,447,223

KL TB 20 phiên: 484,225

EPS cơ bản (1000đ): 3.250

P/B: 2.25

P/E: 12.18Opening soon!