TAC (HOSE): Dầu Tường An

21/01/2022

66.40

2.00 (3.11%)

K.L: 160

KLCP lưu hành: 32,496,105

KL TB 20 phiên: 7,350

EPS cơ bản (1000đ): 6.623

P/B: 6.42

P/E: 10.03Opening soon!