SVD (HOSE): Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

21/01/2022

9.50

0.20 (2.15%)

K.L: 6,860

KLCP lưu hành: 2,309,908

KL TB 20 phiên: 43,240

EPS cơ bản (1000đ): 0.382

P/B: 0.76

P/E: 24.90Opening soon!