SVC (HOSE): SAVICO

18/01/2022

100.00

null (null%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 13,500,000

KL TB 20 phiên: 3,480

EPS cơ bản (1000đ): 6.082

P/B: 35.20

P/E: 16.44Opening soon!