SRF (HOSE): SEAREFICO

21/01/2022

18.00

0.10 (0.56%)

K.L: 80

KLCP lưu hành: 1,803,653,413

KL TB 20 phiên: 5,905

EPS cơ bản (1000đ): 1.181

P/B: 1.09

P/E: 15.25Opening soon!