SGN (HOSE): Phục vụ mặt đất Sài Gòn

21/01/2022

68.50

0.20 (0.29%)

K.L: 360

KLCP lưu hành: 129,607,147

KL TB 20 phiên: 10,820

EPS cơ bản (1000đ): 1.551

P/B: 5.75

P/E: 44.16Opening soon!