SBA (HOSE): Sông Ba JSC

21/01/2022

19.30

0.10 (0.52%)

K.L: 2,660

KLCP lưu hành: 8,484,590

KL TB 20 phiên: 34,070

EPS cơ bản (1000đ): 2.064

P/B: 0.85

P/E: 9.35Opening soon!